Rajhrad
13.8.2020
Převážně slunečno
Převážně slunečno
28°C
Odpovídá teplotě: 27°C
Aktuální tlak: 1010 mb
Vlhkost: 50%
Rychlost větru: 3 m/s VJV
Nárazový vítr: 3 m/s
UV-Index: 0
Východ slunce: 05:44
Západ slunce: 20:12
 
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Čtvrtek 13. srpna 2020
 • Svátek má Alena
 • Zítra má svátek Alan
 • Je lichý týden
 • Je 33. týden

Pohřební řád

Město Rajhrad

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002,

 kterou se vydává řád veřejného pohřebiště v Rajhradu

 

 

Zastupitelstvo města Rajhradu se na svém zasedání dne 19.6.2002 usneslo podle § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vydat podle § 10, písm. d)  tohoto  zákona  a  v    souladu  s  §  19  odst. 2  zákona č. 256/2000 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tento řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz veřejného pohřebiště v Rajhradu  (dále jen pohřebiště), zejména rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti, tlecí dobu pro lidské ostatky ukládané do hrobů, povinnosti návštěvníků pohřebiště, povinnosti provozovatele,       povinnosti nájemce hrobového místa, dobu, po kterou je pohřebiště přístupno návštěvníkům.

 

 1. Pohřebiště je cestami rozděleno na pole, řady, hrobová místa (vše označeno číslicemi) a dále na rozptylovou loučku.

 

Článek 2

Provozování pohřebiště

 

 1. Provozování pohřebiště zahrnuje podle § 18, odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon) výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání, provádění exhumací, ukládání zpopelněných lidských pozůstatků, správu a údržbu pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně, péči o společné hroby a nepropůjčená místa na pohřebišti, údržbu oplocení a zdí, včetně okolí pohřebiště, pronájem hrobových míst a vedení související evidence.

 

 1. Pohřebiště provozuje v samostatné působnosti město Rajhrad, Městečko 32, Rajhrad.

 

Článek 3

Provozní doba pohřebiště

 

 1. Pohřebiště je přístupno návštěvníkům v době

od 1. 4. do 30.9.            6.00 hodin  –  20.00 hodin,

od 1.10.do 31.3.            7.00 hodin  –  18.00 hodin,

přičemž při církevních svátcích (např. Vánoce, Velikonoce, Památka zemřelých) a na Nový rok je pohřebiště přístupno do 21.00 hodin.

 

 1. Provozovatel je oprávněn dočasně zakázat přístup na pohřebiště nebo jeho část, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, slavnostního kladení věnců, při úklidu, ve sněhu, při náledí, a to dokud nebude zajištěna bezpečnost návštěvníků pohřebiště.

 

 1. Provozovatel pohřebiště zajistí volný průchod pohřebnímu průvodu.

Článek 4

Stanovení tlecí doby

 

Na základě výsledku hydrogeologického průzkumu společnosti HYDROGEO, spol. s r.o., Tuřanka 107, Brno ze dne 26.3.2002 se stanovuje tlecí doba pohřebiště na deset roků, k čemuž vydal dne 26.4.2002 souhlas i Okresní úřad Brno-venkov, Okresní hygienik Brno-venkov, Gorkého 6, Brno.

Článek 5

Nájem hrobového místa

 

 1. V souladu s ustanovením § 25, odst. 1 zákona vzniká nájem hrobového místa na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.

 

 1. Nájem místa pro hrob se sjednává tak, aby od pohřbení mohla být dodržena výše stanovená tlecí doba.

 

 1. Nájem místa pro hrobku se sjednává zpravidla na dobu 20 let.

 

 1. Nájemce ohlásí provozovateli a MěÚ v Rajhradě (dále jen MěÚ) požadavek uložení lidských pozůstatků nebo urny se zpopelněnými lidskými pozůstatky.

Toto ohlášení provede nájemce také při uložení urny vlastními silami.

 

Článek 6

Povinnosti nájemce

 

 1. Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa a jeho bezprostředního okolí tak, aby byl zachován jejich důstojný vzhled. Za tím účelem je nájemce zejména povinen udržovat v  čistotě náhrobek, odstraňovat zvadlé  nebo jinak znehodnocené věnce a kytice, jakož i jiné znehodnocené dekorace, dále pak je nájemce povinen odstraňovat sklenice, plechovky a jiné předměty a tyto ukládat na místa k tomu určená do vyhrazených odpadových nádob.

Vysazovat stromy nebo keře na pronajatých hrobových místech je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

 

 1. Nájemce je povinen oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště.

 

Článek 7

Povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel zajišťuje veškeré činnosti vztahující se k provozování pohřebiště podle § 18 zákona.

 

 1. Dále provozovatel zajišťuje další činnosti stanovené zákonem (zejména pak ustanoveními § 20).

 

 1. Provozovatel, příp. další osoby vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště jsou povinny počínat si způsobem odpovídajícím pietě místa. Zejména pak nesmí kouřit, požívat alkoholické nápoje, chovat se hlučně, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená.

 

 1. Provozovatel pohřebiště pečuje na náklady města Rajhradu o opuštěné a válečné hroby a o hroby významných osobností v případech, kdy nikdo z příbuzných zemřelého o hrob  prokazatelně nepečuje.

 

Článek 8

Služby poskytované na pohřebišti

 

 1. Na pohřebišti jsou poskytovány tyto služby:

–          možnost  odběru  vody ze  zdroje  umístěného  uprostřed pohřebiště za účelem zalévání

rostlinné výsadby,

–    bezúplatné zapůjčení nádob na zalévání.

 

 1. Pro ukládání do hrobů jsou stanoveny rakve dřevotřískové, do hrobek pak rakve zaletované kovové nebo zinkové.

 

Článek 9

Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace

 

 1. Pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů a jejich exhumace platí ustanovení § 22, tedy zejména následující požadavky:

–          hloubka hrobu musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10

let nejméně 1,2 m

–          dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody

–          boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m

–          rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.

 

 1. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.

 

 1. Ukládat lidské pozůstatky do hrobu (hrobky) je oprávněn  provozovatel pohřebiště, příp. zaměstnanci příslušné odborné firmy.

 

 1. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda soudu,  nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal. Provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

 

 1. Zpopelněné lidské ostatky lze ukládat na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště ve zvláštní betonové nebo kamenné schránce, umístěné buď na náhrobku nebo přímo do hrobu, příp. do hrobky.

 

 1. Na rozptylové loučce je možné ukládat zpopelněné lidské ostatky do země nebo provést rozptyl jen se souhlasem města Rajhradu.

 

Článek 10

Povinnosti návštěvníků

 

 1. Návštěvníci pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa a ve vztahu k provozu pohřebiště jsou povinni řídit se pokyny provozovatele pohřebiště. Zejména je zakázáno chovat se hlučně, kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit nebo vpouštět na pohřebiště zvířata.

 

 1. Dětem do 8 let je povolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu zletilých osob.

 

 1. Podnapilým osobám je vstup na pohřebiště zakázán.

 

 1. Motorová vozidla s výjimkou vozíků invalidních občanů, mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem provozovatele pohřebiště.

 

 1. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze bez souhlasu provozovatele zřizovat odkládací a úschovné prostory v okolí hrobů.

 

 1. Vodu na pohřebišti lze odebírat jen k účelům uvedeným v čl. 8.

 

Článek 11

Zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení

 

 1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující (zejména hrobky) je třeba předchozího souhlasu provozovatele.

 

 1. Dále pro pořizování hrobů a hrobek platí tyto zásady:

–          pohřbívací plocha se stanovuje v rozměrech:

u hrobu nejméně                                     80 x 200cm

u hrobky nejméně                                   90 x 200cm

u hrobu dětského nejméně                      60 x 160cm

u hrobu pro dítě ml. 3 let nejméně          50 x 100cm

–          přední a zadní hrany rámů hrobů jsou v jedné přímce s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů

–          při stavbě náhrobku se jednotlivé kusy mezi sebou kotví.

 

 1. Do 24 hodin po ukončení prací souvisejících se zřizováním hrobů, hrobek, náhrobků nebo hrobových zařízení provádějící zajistí na svůj náklad vyčištění okolí a odklizení zbylého materiálu.

 

 1. Podle § 17 odst. 1 zákona není ke zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení na pohřebišti třeba povolení nebo ohlášení podle zákona č. 50/1976 Sb. stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek 12

Lavičky

 

Lavičky lze na pohřebiště umísťovat pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele, který může stanovit rozměry i tvar lavičky, popřípadě způsob jejich upevnění. Všichni návštěvníci pohřebiště pak mohou lavičky volně užívat.

 

Článek 13

Ustanovení společná a závěrečná

 1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních právních předpisů.

 

 1. Nájemce místa na pohřebišti, který nezajišťuje údržbu pronajatého hrobového místa i přes písemné upozornění správce se dopouští přestupku a lze mu uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

 

 1. Odpovědnost provozovatele pohřebiště za způsobenou škodu upravují zvláštní předpisy.

 

Článek 14

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Kvarda                                                        Jaroslav Ferda

starosta                                                                místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 20.6.2002

Sňato dne 8.7.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Rajhrad

 

Výše nájemného a úhrady služeb spojených s nájmem hrobového místa na pohřebišti ve městě Rajhrad

 

 

 

 1. Nájemné hrobového místa (pozemku ) je s odkazem na Cenový věstník č. 18/2001 stanoveno na 4,- Kč/m2 za rok.

 

 1. Výše úhrady za služby s nájmem spojené, tj. vodné a náklady spojené s udržováním čistoty komunikací pohřebiště, činí 16,- Kč/m2 pronajatého hrobového místa za rok.

 

 1. Nájemné a úhrada za služby jsou splatné předem, a to vždy do 30. 4. na dobu nájmu formou poštovní poukázky na účet města nebo přímo na pracovišti evidence související s provozováním pohřebiště MěÚ v Rajhradu.

 

 1. O výši nájemného a úhrady za služby spojené s nájmem hrobového místa rozhodla Rada města Rajhradu na svém zasedání dne 24.1.2002.

 

 

 

 

 

 

Rajhrad dne 24.1.2002

 

 

 

 

František Kvarda

starosta