Portál občan
Rajhrad
25.6.2021
Zataženo
Zataženo
21°C
Odpovídá teplotě: 20°C
Aktuální tlak: 1010 mb
Vlhkost: 72%
Rychlost větru: 2 m/s SV
Nárazový vítr: 2 m/s
UV-Index: 0
Východ slunce: 04:50
Západ slunce: 21:02
 
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Čtvrtek 24. června 2021
  • Svátek má Jan
  • Zítra má svátek Ivan
  • Je lichý týden
  • Je 25. týden

Požární řád města Rajhrad

 

Město Rajhrad

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

 

kterou se vydává

Požární řád Města RajhradU

 

Zastupitelstvo města Rajhradu na svém zasedání dne 26.10.2005, se usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a podle § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 

Požární řad města Rajhradu upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Rajhrad dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

 

Čl.  2

 

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Rajhrad, které plní v samostatné působnosti a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

 

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města Rajhradu je zajištěna jednotkou požární ochrany s názvem, podle čl. 5 této vyhlášky.

 

(3) K zabezpečení úkolů podle odst. 1 město Rajhrad

 

a)       pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany ve městě Rajhrad minimálně jednou za rok a vždy po závažných mimořádných událostech mající vztah k požární ochraně města,

b)     pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu, Městský úřad Rajhrad.

 

 

Čl. 3

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 

(1)   Město Rajhrad, jako právnická osoba, činnost, při které hrozí nebezpečí požáru neprovozuje.

 

(2)     Za dobu se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje období sucha a letní období od 1.4. do 31.10 kalendářního roku. V tomto období se na území města zakazuje:

a)      používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků, které mohou způsobit požár mimo organizovaných a schválených oslav,

b)      rozdělávání ohňů do 50-ti metrů od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve vysoké suché trávě; místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od všech snadno zápalných látek,

c)      vypalování (zapalování) veškerého rostlinného porostu na vegetační ploše,

d)     „Pálení čarodějnic“; požární bezpečnost při provozování této činnosti povolené městem Rajhrad, musí být zabezpečena dohledem požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí dokumentace organizátora akce, uvedené v žádosti podané na Městský úřad k provedení akce.

 

(3)     Za objekty se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje Knihovna – zařízení města Rajhradu z důvodu výskytu požárního zatížení pn ³ 120 kg.m-2 zákona o PO. Objekty v majetku jiných právních subjektů s prostorem shromažďovacím většího počtu osob v jednom požárním úseku. Požární ochrana v takovýchto objektech je zabezpečena příslušným právním subjektem. V knihovně za plnění úkolů požární ochrany odpovídá vedoucí knihovny města Rajhradu. Dokumentace k zabezpečení požární bezpečnosti objektu je součástí dokumentace města Rajhradu.

 

Čl. 4

 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města Rajhradu je zabezpečeno tísňovými linkami složek integrovaného záchranného systému 150, 155 a 158 a systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl.7.

 

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkou požární ochrany dle čl. 5.

 

 

Čl. 5

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

(1) Město Rajhrad nemá zřízenou jednotku Sboru dobrovolných hasičů.

 

(2) Město Rajhrad podle § 69a zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů má uzavřenou smlouvu o zajištění požární ochrany města Rajhradu s jednotkou Sboru dobrovolných hasičů, která je požárním poplachovým plánek kraje předurčena k prvnímu zásahu ve městě Rajhrad.

(3) Město Rajhrad je povinno sdružit finanční prostředky za společnou jednotku požární ochrany uvedenou v čl. 5 odst. 2.

  

Čl. 6

 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

(1) Město Rajhrad stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit požární zásah

 

(2) Město Rajhrad

a)      Zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná.

b)      Určuje jako zdroje požární vody

Þ  hydranty – viz příloha č. 2

c)      Předává jednotkám požární ochrany plán obce s vyznačením umístění hydrantů – viz příloha č. 2

d)     Dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.

(3) Město Rajhrad v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města Rajhradu s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Jihomoravského kraje.

 

(4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdrojů vody pro hašení požárů.

Čl. 7

 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

(1) Město Rajhrad zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požáru“ nebo „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ :

a)  Městský úřad (Po – Pá 7,00 – 15,00; v úředních dnech do 17,00 hod), Masarykova

b)  Klášter sester Těšitelek (nepřetržitě), Odbojářů

c)  Klášter řádu Benediktínů (nepřetržitě), Klášter.

(2) Fyzická osoba (občan) může dále využít místa pro hlášení požáru, kterými jsou veřejné telefonní stanice nacházející se na území města Rajhradu.

 

(3) Ohlašovny v objektech musí být vybaveny dokumentací, podle které plní tyto úkoly

a)      přebírání zpráv o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě

  1. kde k události došlo
  2. o jakou událost jde
  3. rozsah události a co je ohroženo
  4. kdo a odkud událost hlásí

b)      vyhlášení požární poplach místní jednotce požární ochrany a dále postupovat podle poplachového plánu

c)      oznámení nahlášené události na ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru kraje

d)  oznámení určenému zaměstnanci Městského úřadu Rajhrad, pověřeného vyhlášením požárního poplachu ve městě Rajhrad, ohlášenou událost obyvatelem nebo obyvateli.

 

Čl. 8

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

(1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a)      signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

b)      signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačným a nezměnitelným s jinými signály).

(2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě Rajhrad vyhlašuje rozhlasem s ústřednou umístěnou v budově Městského úřadu Rajhrad.

Čl. 9

 

Seznam sil a prostředků

 

Seznam sil a prostředků zasahujících jednotek požární ochrany ve městě Rajhradu, v závislosti na vyhlášeném stupni poplachu, podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10

 

Zrušovací ustanovení

 

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se vydává Požární řád města Rajhrad.

Čl. 11

 

Závěrečná ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

 

 

František Kvarda                                                  Mgr. Petr Maršálek

             starosta                                                                  místostarosta    v.z. František Ondráček
          člen rady města

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.10.2005

Sejmuto z úřední desky dne: 14.11.2005

 

 

 

Příloha č.1 k Požárnímu řádu města Rajhradu

 

 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

 

 

 

(1) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města Rajhradu určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

 

Obec

První JPO

Druhá JPO

Třetí JPO

Rajhrad

HZS-PS Židlochovice

dojezd 10 min

SDH Holasice

dojezd 15 minut

SDH Syrovice

dojezd 15 minut