Rajhrad
14.12.2019
Mlha
Mlha
0°C
Odpovídá teplotě: -1°C
Aktuální tlak: 1000 mb
Vlhkost: 93%
Rychlost větru: 1 m/s V
Nárazový vítr: 1 m/s
UV-Index: 0
Východ slunce: 07:40
Západ slunce: 15:56
 
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Sobota 14. prosince 2019
 • Svátek má Lýdie
 • Zítra má svátek Radana
 • Je sudý týden
 • Je 50. týden

Matrika

 • CZECH POINT výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
 • OVĚŘOVÁNÍ  podpisů a listin  (LEGALIZACE A VIDIMACE)
 • MATRIČNÍ ČINNOST
  vydávání matričních dokladů tj. rodný, oddací nebo úmrtní list
  ,
  vydávání druhopisů matričních dokladů a osvědčení k matričním úkonům,
  potvrzení z matrik a sbírek listin, nahlížení do matričních knih a sbírek listin,
  změna jména / příjmení

K vyřízení: odd. MATRIKA – jindriska.florianova@rajhrad.cz – tel. 547.426.815 – budova MěÚ Rajhrad – přízemí
od pondělí 4.5.2015 je pracoviště MATRIKA přestěhováno do přízemí hl. budovy MěÚ Rajhrad, Masarykova 32

 

Úřední doba:
PONDĚLÍ 8 – 17 hod.
STŘEDA  8 – 17 hod.

v čase oběda 11.30 – 13.00 hod.  je provoz na pracovištích střídavě omezen
(v neúřední dny lze vyřídit Vaši záležitost po předchozí domluvě)

Městský úřad Rajhrad vykonává matriční činnost pro obce:

 • Rajhrad, Popovice, Holasice, Rajhradice, Opatovice, Otmarov, Syrovice, Sobotovice, Bratčice, Ledce

 

SŇATEK

Občanský sňatek:

občanský sňatek lze uzavřít na MěÚ Rajhrad

ÚŘEDNĚ STANOVENÁ DOBA A MÍSTO K ODDÁVÁNÍ (RM63/12/2018):   

 • druhá SOBOTA v kalendářním měsíci (11-13hod)
 • obřadní místnost Městského úřadu Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad – 1. patro

MATRIKA ZAJISTÍ K POTVRZENÉMU SVATEBNÍMU OBŘADU:

 • úřední osobu,
 • oddávajícího (pro obřady v Rajhradě),
 • obřadní síň (pro obřady v úřední místnosti MěÚ Rajhrad)
  požadavky na průběh obřadu jsou v režii snoubenců.

POTŘEBNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI o UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:

 • svobodný/á:
  platný občanský průkaz, rodný list
 • rozvedený/á:
  platný občanský průkaz, rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci
 • vdovec/vdova:
  platný občanský průkaz, rodný list, úmrtní list zemřelého manžela
 • sňatek s cizincem – snoubenec, který   n e n í    občanem ČR předloží:
  • doklad o státním občanství (cestovní pas)
  • doklad, kterým lze prokázat totožnost (cestovní pas)
  • r o d n ý    l i s t  s překladem do českého jazyka
  • rozvedený nebo vdovec předloží rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list s překladem do českého jazyka
  • doklad o právní  z p ů s o b i l o s t i  k uzavření manželství – nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců
  • potvrzení o   s t a v u   a   t r v a l é m   p o b y t u
  • potvrzení o  o p r á v n ě n o s t i     pobytu na území ČR – nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 dnů.

FORMULÁŘE:

 

CÍRKEVNÍ SŇATEK:
 • termín a podmínky sňatku v kostele v Rajhradě je nutno dohodnout s duchovním Farního úřadu Rajhrad, Klášter 1, Rajhrad http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
 • Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.
 • církevní sňatek nelze uzavřít na MěÚ Rajhrad, pouze administrativní úkony
 • Snoubenci, případně jeden ze snoubenců, předloží při osobní návštěvě pracoviště matrika vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a písemnou žádost o vydání „Osvědčení k uzavření církevního sňatku“ a doloží originály všech potřebných dokladů. V dohodnutý termín si pak vyzvednou „Osvědčení“, zároveň je snoubencům vrácen i „Dotazník k uzavření manželství“, případně další doklady.
 • Snoubenci předloží doklady:
  • doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud je snoubenec ovdovělý)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který žil v partnerství)
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
  • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

FORMULÁŘE:

registrované partnerství:
 • vyřizuje: Odbor matrika ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, severní budova, přízemí, úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod. +420 542 526 238
 • registrované partnerství nelze uzavřít na MěÚ Rajhrad, pouze administrativní úkony

FORMULÁŘE:

 

ÚMRTÍ

Matrika  Městského úřadu Rajhrad vystavuje úmrtní listy zemřelým, kteří zemřeli v matričním obvodu – Rajhrad.
K vystavení úmrtního listu je nutno předložit:

 • Úmrtí svobodné/ho:
  občanský průkaz zemřelého, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, cestovní pas
 • Úmrtí ženatého/vdané:
  občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, oddací list, cestovní pas
 • Úmrtí vdovce/vdovy:
  občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, oddací list, úmrtní list manžela, cestovní pas
 • Úmrtí rozvedené/ho:
  občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, rodný list, rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci

FORMULÁŘE:

NAROZENÍ

Matrika  Městského úřadu Rajhrad vystavuje rodné listy osobám, které se narodili v matričním obvodu – Rajhrad.

FORMULÁŘE:

URČENÍ OTCOVSTVÍ K NENAROZENÉMU DÍTĚTI

K zápisu o určení otcovství je nutno předložit:

 • Občanský průkaz muže a ženy
 • Rodný list muže a ženy
 • Rozvedená žena předloží rozsudek o rozvodu manželství
 • Žena vdova předloží úmrtní list manžela
 • Těhotenský průkaz
 • Rodný list společného dítěte

FORMULÁŘE:

 MATRIČNÍ ZÁZNAMY

 

ZMĚNA  JMÉNA A PŘÍJMENÍ

O povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.
Povolení změny:
 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 • Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Kde žádat?            Na matrice  dle trvalého pobytu žadatele, u nezletilých dětí podle místa trvalého pobytu dítěte.
Jak žádat?             Žadatel předloží   ž á d o s t , která bude obsahovat:

 • jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, trvalý pobyt, státní občanství, případně datum a místo uzavření manželství
 • jméno nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • osobní údaje o manželovi a nezletilých dětech – pokud se na ně bude změna vztahovat
 • d ů v o d , který vede žadatele ke změně

FORMULÁŘE:

JMÉNO

Občan, který má v matriční knize zapsáno   j e d n o  jméno, může před svým příslušným matričním úřadem, nebo před matričním úřadem v jehož knize je jeho narození zaznamenáno p r o h l á s i t , že bude užívat   d v ě  jména. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět – bez poplatku.

FORMULÁŘE:

PŘÍJMENÍ

Více příjmení může občan získat:

 • sňatkem
 • po rodičích

Občan, který užívá   v í c e   příjmení, může prohlásit před matričním úřadem, že bude užívat pouze  j e d n o  příjmení. Za trvání manželství lze takového prohlášení učinit pouze souhlasným prohlášením manželů.
Rozvedený manžel může na kterékoliv matrice ve lhůtě do  jednoho měsíce od nabytí právní moci rozsudku o z n á m i t , že bude užívat své předcházející příjmení  –  bez poplatku.
FORMULÁŘE:

 

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině

Formuláře MVČR ke stažení najdete zde