Portál občan
Rajhrad
24.6.2021
Déšť
Déšť
21°C
Odpovídá teplotě: 18°C
Aktuální tlak: 1010 mb
Vlhkost: 72%
Rychlost větru: 2 m/s SSV
Nárazový vítr: 2 m/s
UV-Index: 0
Východ slunce: 04:50
Západ slunce: 21:02
 
Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
 • Čtvrtek 24. června 2021
 • Svátek má Jan
 • Zítra má svátek Ivan
 • Je lichý týden
 • Je 25. týden

Vyhláška o místních poplatcích

Město Rajhrad

 

 

Obecně závazná vyhláška města Rajhrad č. 2/2004

o místních poplatcích v Rajhradě

 

Zastupitelstvo města Rajhradu se na svém X. zasedání konaném dne 13.10.2004 usneslo podle § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat podle § 10 písm. d) tohoto zákona a v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Město Rajhrad vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky):

a)      poplatek ze psů,

b)      poplatek za užívání veřejného prostranství,

c)      poplatek ze vstupného,

d)     poplatek z ubytovací kapacity,

e)      poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do  vybraných míst obce,

f)       poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,

g)      poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Článek 2

POPLATEK ZE PSŮ

1.      Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, mající trvalý  pobyt nebo sídlo na území České republiky, a to ze psů starších 3 měsíců.

 

2.  Sazby poplatku ze psů činí ročně:

2.1. Základní sazba za psa, chovaného fyzickou osobou

a) v rodinném domku

– za jednoho psa …….……………………………………………………..………..100,- Kč

– za druhého a každého dalšího psa ……….…………………………………….150,- Kč

b) v bytovém domě

– za jednoho psa ……………………….…………………………………………….400,- Kč

– za druhého a každého dalšího psa ……..………………………………………600,- Kč

 

2.2. Snížená sazba za psa (jehož držitelem je poživatel starobního, invalidního a vdovského, vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu), chovaného

a) v rodinném domku

– za jednoho psa ……………………….…………………………………….……….50,- Kč

– za druhého a každého dalšího psa …….……………………………………….100,- Kč

b) v bytovém domě

– za jednoho psa ……………………..……………………………………………..200,- Kč

– za druhého a každého dalšího psa ……………………………………………300,- Kč

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku skutečnosti, které mají vliv na vznik či zánik poplatkové povinnosti a výši poplatku do 15 dnů ode dne  vzniku těchto skutečností.
 2. Poplatek je splatný jednorázově do 31. března běžného roku.

4.1. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů i za započatý kalendářní měsíc. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se stanoví 1/12 určené roční sazby.

4.2. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.

4.3. Na žádost poplatníka vrátí správce poplatku přeplatek, který činí více než 50,- Kč, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

 1. Na základě této vyhlášky je osvobozen od placení poplatku ze psů držitel psa, kterým je:

a/ osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu (z.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů)

b/ osoba   provádějící  výcvik  psů  určených k doprovodu těchto osob,

c/ osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené  nebo opuštěné  psy,

d/ osoba, které  stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např.  zákon  č.  449/2001  Sb.,  o  myslivosti,  ve znění pozdějších předpisů.).

5.1. Vznikne-li poplatníkovi nárok na osvobození od poplatku ze psa, tuto skutečnost správci poplatku oznámí nejpozději do 15 dnů od vzniku této skutečnosti. Poplatník správci poplatku vždy do konce ledna příslušného kalendářního roku prokáže, že důvod osvobození trvá. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

5.2. Správce poplatku vydá poplatníkům známky pro psy s vyznačením názvu města Rajhrad a evidenčního čísla psa, a to i pro psy, kteří byli od poplatku osvobozeni.

 

Článek 3

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Veřejným prostranstvím jsou podle této vyhlášky  plochy uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Do celkové zabrané plochy se započítává i manipulační a skladovací plocha.
 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v tomto článku.
 4. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti ústní nebo písemnou přihláškou s udáním doby, rozsahu, způsobu užívání a značení zabraného místa. Poplatník je povinen sdělit své jméno a příjmení nebo obchodní jméno právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození, IČO.
 5. Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu. Tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámí nejpozději do 8 dnů po skončení užívání veřejného prostranství.
 6. Sazby poplatků za užívání veřejného prostranství činí:

6.1. Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků a dalších zařízení, sloužících k prodejním účelům, včetně vystaveného zboží, manipulačního prostoru, skládek zboží a k provádění placených služeb:

a)      za trvalé umístění ročně …………..…………………………….………15 000,- Kč

b)      za krátkodobé užívání (do 7 dnů) denně za každý i započatý m2..…..………30,-Kč

c)      měsíčně ………………………………………………………………….1 500,- Kč

6.2.  Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu:

a) za trvalé umístění ročně……………………………………..…………….5 000,- Kč

b) za krátkodobé umístění  (do 7 dnů) denně za každý i započatý m2..…………10,- Kč

c) týdně …………………………………………………………….……..….…50,- Kč

d) měsíčně……………………………………………………………..………500,- Kč

6.3. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:

ročně…………………………………………………………………….………15 000,- Kč

6.4. Za použití veřejného prostranství pro umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí:

denně za každý i započatý m2………….……..……………….……………………30,- Kč

6.5. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a skládky stavebního materiálu fyzickými osobami pro účely staveb rod. domků a jejich oprav se stavebním povolením:

za každý i započat m2  a den ……………………..……………….…………………2,- Kč

6.6. Za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu:

a)      do 10 m2 v případě doby skladování nad 48 hodin

denně za každý i započatý m2 ……………………………..…….………………2,- Kč

b)      za každý i započatý m2 přesahující 10 m2 denně .…………….……………10,- Kč

 1. Poplatek za krátkodobé použití veřejného prostranství je splatný  předem, nejpozději na místě, v ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne skončení užívání veřejného prostranství.

Poplatek za použití veřejného prostranství si poplatník vypočítá sám a uhradí jej správci poplatku nejpozději v den splatnosti.

 1. Za dlouhodobé užívání veřejného prostranství může poplatník zaplatit poplatek ve    čtyřech stejných splátkách vždy do 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu běžného roku.
 2. Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni:

a)    uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez  vstupného, nebo je-li výtěžek určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

b)    v případě vyhrazení trvalého parkovacího místa osoby invalidní.

Článek 4

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
 2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají (dále jen pořadatelé).
 3. Pořadatelé předem předloží vstupenky městskému úřadu k evidování (orazítkování) nebo ke kontrole a označení vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele.
 4. Sazba poplatku ze vstupného činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.
 5. Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení poplatku, zejména druh akce, jméno pořadatele, nebo název právnické osoby. Na výzvu správce poplatku dále poplatník uvede bydliště nebo sídlo, datum narození, IČO.
 6. Poplatník nejpozději do 15 dnů po skončení akce oznámí správci poplatku vznik poplatkové povinnosti (písemně oznámí počet prodaných vstupenek a výši vybraného vstupného). Neprodané vstupenky předloží ke kontrole.
 7. Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne podání oznámení o vzniku poplatkové povinnosti.
 8. Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

a)      akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně  prospěšné účely

b)      sportovní akce, pořádané místní tělovýchovnou organizací

c)      divadelní představení

d)     filmová představení, konaná ve zdejším kině nebo organizovaná místní

společenskou organizací

e)      koncerty klasické hudby.

Článek 5

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

 1. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 2. Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) u správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení činnosti, která má za následek vznik poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 3. Poplatník je povinen při registraci oznámit jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, IČO. Jde-li o osobu, která je podnikatelským subjektem.
 4. Sazba poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den.

Poplatek je splatný ve čtyřech stejných splátkách vždy do 15. února, 15. května,

15. srpna a 15. listopadu běžného roku.

5. Poplatník je povinen vést evidenční knihu ubytovaných, kde budou uvedeny tyto

základní údaje:

–          jméno a příjmení ubytovaného a jeho adresa

–          číslo občanského průkazu (číslo pasu)

–          den příchodu a odchodu

Stránky knihy musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.

6. Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a)      ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné  ubytování studentů a žáků (internátní zařízení apod.)

b)      ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování  pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření

c)    ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

d)    ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

Článek 6

POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM

DO VYBRANÝCH MÍST V OBCI

 1. Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do míst města, kde je vjezd zakázán dopravní značkou s dodatkovou tabulkou.
 2. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, kterým je vydáno povolení, předem.
 3. Sazba poplatku za toto povolení činí:

za vozidlo a den ..……….………………………………………………..……20,- Kč

 1. Povolení k vjezdu neopravňuje k parkování.
 2. Od poplatků za povolení k vjezdu jsou osvobozeny tyto osoby:

a)      osoby, které zde užívají nemovitost k hospodářské činnosti,

b)      držitelé průkazů ZTP a jejich průvodci,

c)      fyzické a právnické osoby, které zde zajišťují zásobování  a jiné služby,

d)     fyzické osoby mající  trvalý pobyt nebo vlastnící  nemovitosti ve vybraném místě, osoby  jim blízké, manželé těchto osob  a jejich děti.

 

Článek 7

POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj  (dále jen VHP).
 2. Poplatek za provozování VHP platí jeho provozovatel, který provozuje VHP v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Povolení k provozu VHP je nepřenosné. Rovněž nepřenosná je poplatková povinnost.
 4. Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů podat správci poplatku písemné oznámení o zahájení provozu VHP. V oznámení  poplatník uvede svůj název, sídlo, IČO, označení VHP a jejich umístění.
 5. Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů podat správci poplatku písemné oznámení o ukončení provozování VHP.
 6. Sazba poplatku za provozování VHP činí 5.000,- Kč za každý VHP za dobu tři měsíce.
 7. Poplatek za provozování VHP se platí ode dne zahájení provozu VHP. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP uvedeným v oznámení o ukončení provozování VHP.
 8. Poplatek za provozování VHP je splatný do 5 dnů po zahájení provozu VHP.

 

Článek 8

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU

Poplatek za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů upravuje samostatná obecně závazná vyhláška města Rajhradu č. 2/2002.

Článek 9

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vznik a zánik poplatkové povinnosti u poplatků, uvedených v čl. 1 této vyhlášky, je poplatník povinen ohlásit a poplatky správci poplatku uhradit ve stanovených termínech.
 2. Ohlašovací povinnost splní poplatník na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici u správce poplatku.
 3. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 4. Správce poplatku může  na žádost poplatníka z důvodu  odstranění  tvrdosti  poplatek  nebo  jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 5. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou města, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 6. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen.
 7. Poplatek vyměřit a doměřit však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 3/2003 o místních poplatcích.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.

 

 

 

František Kvarda                                             Mgr. Petr Maršálek

starosta                                                           místostarosta

Vyvěšeno (vyhlášeno) na úřední desce dne: 14.10.2004

Sejmuta z úřední desky dne: 1.11.2004